info@alternativeplants.eu

Projects

Innovative high-value cosmetic products from plants and plant cells, “InnCoCells”.  (H2020 – FNR – 2020 Nr. 101000373)

Oct 10, 2021

InnCoCells – an EU-funded Horizon 2020 project developing safe and sustainable plant-derived cosmetic ingredients with scientifically proven effects

InnCoCells – Innovative high-value cosmetic products from plants and plant cells – is a four-year collaborative research project that aims to revolutionize the way cosmetic ingredients are discovered, manufactured and developed into validated cosmetic products.

For the next four years, 17 partners representing 11 countries in Europe will be working together to develop sustainable production systems for plant-derived cosmetic ingredients. The research is funded by the European Commission with a budget of €7.9 million and is coordinated by the VTT (Technical Research Centre of Finland Ltd).

The project is exploring a stakeholder-led approach to ensure that new cosmetic ingredients are suitable for the market and appeal to today’s increasingly quality-conscious and environmentally aware consumers.

“It is a unique opportunity to be in the center of an ecosystem which engages in the development of plant-derived cosmetic ingredients and technologies for their production. This experience will not only help us grow as a company but also gives each of us individually a chance to gain access to high-quality cosmetic products which are manufactured using environmentally friendly ingredients,” says one of Alternative Plants Ltd co-founders – Mārtiņš Borodušķis.

“In the project, Alternative Plants participates not only in activities related to the establishment of plant cell lines, chemical characterization but also the safety and efficacy assessments of newly developed cosmetic ingredients, thus being present in all the crucial stages of the product development cycle. It is a great opportunity for us and the regional biotechnology industry in general, to strengthen the R&D capacity and cooperation in the field of plant biotechnology,” also comments Anna Ramata-Stunda, co-founder of Alternative Plants.

“The main goal of the project is to develop sustainable natural cosmetic ingredients from plants using innovative production processes based on plant cell cultures and plants grown in the greenhouse, field or aeroponic facilities, as well as agricultural waste streams. Plants that are currently in danger of overharvesting will be cultivated in a sustainable and cost-effective manner to ensure that the new ingredients pose no risk to biodiversity or environmental health,” says Dr. Kirsi-Marja Oksman, the coordinator of the project from the VTT.

One of the fundamental principles of the InnCoCells approach is to extensively validate the biological activity of all the ingredients developed in the project, thanks to the participation of partners with a wide range of cell-based assays. Plant extracts and natural products with the most promising activities and environmentally friendly production processes will be advanced to testing in human volunteers. This means that none of the products will be tested on animals, nor will they contain any animal ingredients.

From research to new cosmetic products

By the end of the project, the InnCoCells researchers hope to have addressed seven key objectives. First, they will screen a range of plant species to find at least 10 with relevant metabolic pathways (being careful to observe access and benefit sharing rules). Second, they will develop an evaluation pipeline to effectively test the plants for bioactive natural products, aiming to verify the activity of at least 50 ingredients. Third, at least 20 of these will lead to optimized production processes in cell cultures or whole plants, the latter grown in the greenhouse, field or aeroponic facilities. Fourth, additional processes will be developed from at least 10 agricultural waste streams, using a cascade approach to produce multiple extracts from the same source to maximize value. The fifth and sixth objectives involve the development of sustainable pilot-scale production and purification technologies for at least 10 active ingredients, and the assembly of product safety and regulatory dossiers as well as environmental assessments. Finally, the knowledge generated in the project will be shared with cosmetics industry stakeholders and end-users, to help to commercialize the ingredients and develop products that will satisfy consumer demands.

In addition to VTT, the project involves 16 other partners representing a mix of academic institutes (universities and research organizations) and SMEs, as well as one large industry partner, a non-profit organization, and a sectorial organization representing the cosmetics industry.

The project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement no 101000373. This funding will help to bring the revolutionary InnCoCells approach in cosmetics research to the forefront of the cosmetics industry in Europe.

Alternative Plants Ltd is a company registered in Latvia, founded in 2017 and its main scope is the production of active ingredients for cosmetics using a biotechnological approach for plant acquisition and plant cell cultivation. Alternative Plants, attracting investments from several venture funds, has established its own pilot plant in Riga. The company currently has developed 4 raw ingredients with proven efficiency in improving skin health and delaying ageing. Currently, intensive research is underway on the development of 3 new raw ingredients for specific applications in cosmetics.

For further information

Madara Balode (madara.balode@alternativeplants.eu)
www.alternativeplants.eu
Dr Kirsi-Marja Oksman (kirsi-marja.oksman@vtt.fi) and Dr Richard Twyman (richard@writescience.com)
www.inncocells.org
https://cordis.europa.eu/project/id/101000373 

Latvijas biotehnoloģiju uzņēmums Alternative Plants EU līdzfinansēta Horizon2020 projekta InnoCoCells ietvaros kopā ar vadošajiem Eiropas augu biotehnoloģijas pētniecības institūtiem un uzņēmumiem izstrādā efektīvas un ilgtspējīgas augu izcelsmes kosmētikas izejvielas.

Projekts tiks realizēts nākamo četru gadu laikā sadarbojoties,  17 partneriem no 11 Eiropas valstīm, lai attīstītu ilgtspējīgas augu izcelsmes kosmētikas sastāvdaļu ražošanas sistēmas. Pētījumu 7,9 miljonu apmērā finansē Eiropas Komisija, un to koordinē VTT (Somijas Tehniskās izpētes centrs).

Projekta ietvaros tiek meklēta pieeja, kā iesaistot industriju var pārliecināties vai sastāvdaļas, kuras tiek izmantotas jaunajos kosmētikas līdzekļos, ir piemērotas šī brīža tirgus situācijai, kurā dominē uz kvalitāti un dabai draudzīgu attieksmi vērsts patērētājs. “Šī ir unikāla iespēja būt augu izcelsmes kosmētikas izejvielu un to iegūšanas tehnoloģiju izstrādes ekosistēmas epicentrā, kas palīdzēs augt mums kā uzņēmumam un katram no mums individuāli sniegs iespēju nākotnē izvēlēties kvalitatīvus kosmētikas produktus, kas ražoti, izmantojot videi draudzīgas sastāvdaļas” – tā par projektu un tā nozīmīgumu saka viens no uzņēmuma Alternative Plants dibinātājiem – Mārtiņš Borodušķis.

“Alternative Plants projektā kā līdzvērtīgi partneri piedalās ne tikai aktivitātēs, kas saistītas ar augu šūnu līniju izveidi, ķīmiskā sastāva raksturošanu, bet arī jaunizveidoto kosmētikas izejvielu drošības un iedarbības novērtējuma izpildē, tādējādi esot klāt visos kritiska,jo šādu jaunu produktu izstrādes cikla posmos. Mums un Latvijas biotehnoloģiju nozarei kopumā tā ir lieliska iespēja, gan stiprināt savu kapacitāti, gan vēlreiz partneriem apliecināt savas kompetences” komentē Alternative Plants līdzdibinātāja Anna Ramata-Stunda.

VTT Projekta koordinatore Dr Kirsi-Marja Oksmane skaidro: “Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt ilgtspējīgas dabiskās kosmētikas sastāvdaļas, izmantojot inovatīvus ražošanas procesus, kuru pamatā ir augi un augu šūnu kultūras, kas audzēti siltumnīcā, lauka apstākļos, aeroponikas sistēmās, kā arī uz lauksaimniecības pārpalikumiem. Augi, kuri ir apdraudēti pārliekas ražas novākšanas dēļ, tiks kultivēti ilgtspējīgā un rentablā manierē, lai nodrošinātu, ka jaunie produkti nerada draudu bioloģiskajai daudzveidībai vai videi ”.

Viens no InnCoCells fundamentālajiem principiem ir veikt projektā iegūto izejvielu bioloģiskās aktivitātes validēšanu un, pateicoties partneru līdzdalībai, īstenot plašu laboratorisko testēšanu, izmantojot cilvēka šūnu un audu testsistēmas. Perspektīvākie augu ekstrakti un dabīgie produkti ar augstu bioloģisko aktivitāti un dabai draudzīgāko ražošanas procesu tiks virzīti uz tālākiem pētījumiem, iesaistot brīvprātīgos. Neviens no produktiem netiks testēts uz dzīvniekiem un nesaturēs dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas.

No pētījumiem līdz jaunu kosmētikas produktu radīšanai

Līdz projekta beigām InnCoCells pētnieki cer sasniegt septiņus galvenos mērķus. Pirmkārt, tiks meklēti vismaz 10 nozīmīgi metabolisma (vielmaiņas) ceļi, pārbaudot virkni augu sugu (ievērojot visus augu ieguves un aizsardzības noteikumus). Otrkārt, tiks izstrādāta vērtēšanas sistēma, lai efektīvi pārbaudītu augu bio-aktīvos produktus, novērtējot vismaz 50 kosmētikas sastāvdaļas. Treškārt, vismaz 20 no tiem ļaus optimizēt ražošanas procesus šūnu kultūrās vai augos, izturīgākos augus vēlāk audzējot siltumnīcās, uz lauka vai aeroponikas sistēmās. Ceturtkārt, tiks izstrādāta tehnoloģija, lai no vismaz 10 lauksaimniecības biomasas pārpalikumiem jeb atkritumiem, iegūtu papildus jaunus produktus, veicinot tā saucamo bezatlikumu ražošanas principu ievērošanu. Piektais un sestais mērķis ietver ilgtspējīgu pilotražošanas un attīrīšanas tehnoloģiju izstrādi vismaz 10 aktīvajām sastāvdaļām, papildus veicot drošības, vides novērtējuma un normatīvo dokumentāciju izstrādi. Visbeidzot, projektā iegūtās zināšanās tiks izplatītas kosmētikas industrijas dalībniekiem, lai palīdzētu komercializēt izejvielas un radīt produktus, kas apmierina patērētāju vajadzības.

Papildus VTT projektā ir iesaistīti vēl 16 partneri, kas pārstāv akadēmiskos institūtus (universitātes un pētnieciskās organizācijas), maza un vidēja izmēra uzņēmumus, kā arī vienu bezpeļņas un nozaru organizācijas partneri.

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Horizon 2020” saskaņā ar grantu līgumu Nr. 101000373. Finansējums palīdzes ieviest InnCoCells revolucionāro pētniecības pieeju Eiropas kosmētikas nozarē. Pētījumu 7,9 miljonu apmērā finansē Eiropas Komisija, un to koordinē VTT (SIA Somijas Tehniskās izpētes centrs).

Alternative Plants SIA ir Latvijā reģistrēts uznēmums, kas dibināts 2017. gadā un tā pamatdarbība ir kosmētikas aktīvo izejvielu ražošana, izmantojot biotehnoloģisku augu iegūšanu, kultivējot augu šūnas. Alternative Plants, piesaistot investīcijas no vairākiem riska kapitāla fondiem, izveidojis savu pilotražotni Rīgā. Uzņēmums šobrīd ir izstrādājis 4 izejvielas ar pierādītu efektivitāti ādas veselības uzlabošanā un novecošanās aizkavēšanā. Šobrīd norit intensīvs pētniecības darbs pie trīs jaunu izejvielu izstrādes, specifiskiem pielietojumiem kosmētikā.

Sīkāka informācija

Madara Balode (madara.balode@alternativeplants.eu)
www.alternativeplants.eu
Dr Kirsi-Marja Oksman (kirsi-marja.oksman@vtt.fi) and Dr Richard Twyman (richard@writescience.com)
www.inncocells.org
https://cordis.europa.eu/project/id/101000373 

Want to know more?

Subscribe to our newsletter to receive occasional updates on our company news and products.

Subscribe here