info@alternativeplants.eu

Research

Alternative Plants continues to scale cell cultivation technology and initiates dermatological testing of plant cell derived ingredients

During the reporting period (from 10.06.2020 to 09.09.2020) additional cultivation cycles were performed in wave type bioreactors at cultivation volumes 20L. Cultivation of two different cell cultures was tested. Additional parameterization, standardization of the cultivation process and post-treatment of cell biomass has been performed. Alternative approaches for the separation of cell biomass from the culture medium were evaluated. A comparison of phenol content between extracts of suspension cell cultures cultured under different growth conditions and extracts of callus cultures was performed. The compilation of toxicological data has been completed and work on the analysis of in vitro efficacy data was continued.

As part of the experimental development, standardized cell biomass samples were prepared and formulations of test products were developed. Two different products have been prepared for the dermatological evaluation of anti-acne effects. The product quality assessment required to start dermatological testing was performed and documentation to initiate in vivo study prepared.

Research is supported by Competence Center of Smart Materials and Technologies, project No. 1.2.1.1./18A/007

Alternative Plants turpina šūnu kultivēšanas mērogošanu un uzsāk no augu šūnām iegūtu izejvielu dermatoloģisku testēšanu

Pārskata periodā (no 10.06.2020. līdz 09.09.2020) rūpnieciskā pētījuma ietvaros veikti papildus kultivēšanas cikli 20L kultivēšanas tilpuma wave tipa bioreaktoros. Kultivēšana veikta divām atšķirīgām augu šūnu kultūrām. Veikta papildus parametrizācija, kultivēšanas procesa un šūnu biomasas pēcapstrādes standartizēšana. Izvērtētas alternatīvas pieejas šūnu biomasas atdalīšanai no kultivēšanas vides. Veikts fenolu satura salīdzinājums starp dažādos apstākļos kultivētu suspensijas šūnu ekstraktiem un kallusu kultūru ekstraktiem. Pabeigta toksikoloģijas datu apkopošana un turpināts darbs pie in vitro iedarbības datu analīzes.

Eksperimentālās izstrādes ietvaros, sagatavoti standartizēti šūnu biomasas paraugi un izstrādātas testējamo produktu formulācijas. Sagatavoti divi dažādi produkti anti-aknes iedarbības dermatoloģiskam novērtējumam, veikts testēšanas uzsākšanai nepieciešamais produktu kvalitātes novērtējums un dokumentācijas sagatavošana.

Pētījums tiek veikts Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centra projekta Nr.1.2.1.1/18/A/007 ietvaros

Want to know more?

Subscribe to our newsletter to receive occasional updates on our company news and products.

Subscribe here