info@alternativeplants.eu

Research

Alternative Plants makes progress with the implementation of the Competence Center project

Since March 2020, scaling of cell cultivation in bioreactors has been completed successfully. Further cultivation optimizations with focus on standardization are being done. A comparison of different cultivation systems has been completed for the selection of optimal technical solutions and technological processes. Along with the scaling of cultivation, the evaluation of the chemical composition of the extracts obtained from cell biomass and the results of in vitro efficacy testing were continued; the plan of the dermatological study was specified.

Research is supported by Competence Center of Smart Materials and Technologies, project No. 1.2.1.1./18A/007

Alternative Plants veiksmīgi turpina Kompetences centra projekta ieviešanu

Kopš 2020.gada marta veiksmīgi īstenota suspensijas šūnu kultivēšanas mērogošana bioreaktoros, kā arī turpināta kultivēšanas standartizācija. Optimālo kultivēšanas tehnisko risinājumu un tehnoloģisko procesu izvēlei pabeigts dažādu kultivēšanas sistēmu salīdzinājums. Līdz ar kultivēšanas mērogošanu turpināta arī no šūnu biomasas iegūto ekstraktu ķīmiskā sastāva un in vitro iedarbības testēšanas rezultātu izvērtēšana, precizēts plānotā dermatoloģiskā pētījuma plāns.

Pētījums tiek veikts Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centra projekta Nr.1.2.1.1/18/A/007 ietvaros

Want to know more?

Subscribe to our newsletter to receive occasional updates on our company news and products.

Subscribe here