info@alternativeplants.eu

Research

Progress on implementation of Competence Center project: from scaling to efficacy testing

Since December 2019 progress in scaling of plant cell cultivation technology has been made with support of Competence Center. Using the optimised bioreacor system scaling up to 20L suspension cell cultivation volumes has been done and tested for specific cell lines. Additional testing of specific paremeters and factors affecting cell culture quality was perfomed. Effects of light have been evaluated in the scaled cell cultures. Dominating compounds were quantified in suspension cell biomass derived extracts and in vitro evaluation of biological acitivities of them has been done. To proceed with the characterization of cell biomass derived bioactive ingredients planning of dermatological testing was initiated.

Research is supported by Competence Center of Smart Materials and Technologies, project No. 1.2.1.1./18A/007

Kompetences centra projekta īstenošana: no tehnoloģijas mērogošanas līdz iedarbības novērtējumam

Projekta īstenošanas periodā no 10.12.2019 līdz 09.03.2020 tika turpināta rūpnieciskā pētījuma 1.2. aktivitāte –augu cilmes šūnu suspensijas kultivēšanas mērogošana tilpumiem līdz 20 L. Izmantojot jau izvēlēto augu šūnu kultivēšanas sistēmu veikti mērogošanas eksperimenti. Mērogotajos tilpumos salīdzinātas tumsas un gaismas kultivēšanas iespējas. Turpināts darbs pie ekstrakcijas metožu optimizācijas, testējot apstrādes zem spiediena ietekmi uz augu sekundāro metabolītu ekstrakcijas efektivitāti. Turpināta izstrādātās suspensijas šūnu kultivēšanas metodikas testēšana vairāku citu augu sugu šūnu kultūrām. Papildus testēti un kultivēšanas laikā novērtēti specifisku kultūras kvalitātes rādītāji. Mērogotajās suspensijas šūnu kultūrās kvantitatīvi noteikti dominējošie savienojumi. Pabeigts augu šūnu biomasas ekstraktu in vitro novērtējums specifiskos bioloģisko aktivitāti raksturojošos testos.   Uzsākts dermatoloģiskā novērtējuma plānojums, tam nepieciešamo datu apkopošana.

Pētījums tiek veikts Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centra projekta Nr.1.2.1.1/18/A/007 ietvaros

Want to know more?

Subscribe to our newsletter to receive occasional updates on our company news and products.

Subscribe here