info@alternativeplants.eu

Research

Progress on implementation of Competence Center research project on suspension cell cultivation scaling

Since beginning of the research project on June 2019 several cultivation cycles have been performed for plant cell suspension cultures. Modifications in bioreactor settings, cultivation media, variations in seeding density and use have allowed to successfully accomplish the initial steps of scaling of specific cell lines. Studies on effects of elicitors, temperature and dark/light regimes were initiated to evaluate the capability to boost production of specific secondary metabolites in suspension cell cultures.

Research is supported by Competence Center of Smart Materials and Technologies, project No. 1.2.1.1./18A/007

Kopš projekta uzsākšanas 2019. gada jūnijā ir veikti vairāki suspensiju šūnu kultūru kultivēšanas cikli. Kultivēšanas režīmu bioreaktorā, kultivēšans barotņu un šūnu izsēšanas blīvuma optimizācijas šajā periodā ļāvušas veiksmīgi izpildīt pirmos mērogošanas etapus specifikām šūnu līnijām. Iesākts elicioru, temperatūras režīmu, gaismas/tumsas kultivēšanas ciklu ietekmes uz sekundāro metabolītu producēšanu novērtējums suspensijas šūnu kultūrās.

Pētījums tiek veikts Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centra projekta Nr.1.2.1.1/18/A/007 ietvaros

Want to know more?

Subscribe to our newsletter to receive occasional updates on our company news and products.

Subscribe here