info@alternativeplants.eu

Research

With support from Competence Center scaling of plant cell based ingredients, as well as characterization of their chemical composition and biological activities is being done

Successful implementation of the Competence center project in the period of 10.09.2019- 09.12.2019 allowed to finalize the first steps of production scaling. Comparison and testing of different bioreactor systems was done and the best system for further scaling steps was chosen. Validation of the scaling protocol in additional cell cultures has been initiated. Analysis of phenolic compound content has allowed to monitor the applicability of the scaled technology for ingredient production. Specific phenolic compounds have been quantified. In vitro safety and efficacy evaluation of the ingredients has been initiated – cytotoxicity, phototoxicity has been evaluated. Indicative results on photoprotective characteristics have been acquired.

Project is implemented from 1 st of June 2019 until 31 st of December 2020. Total budget EUR 100 000, ERDF co-financing: EUR 75 000. Funding is provided by Competence Center of Smart Materials and Technologies, project No. 1.2.1.1/18/A/007

Veiksmīgas Kompetences centra projekta ieviešanas gaitā norit ne tikai no šūnu biomasas iegustamu izjevielu ražošanas mērogošana, bet arī to ķīmiskā sastāva un bioloģiskas aktivitātes raksturošana.

Projekta īstenošanas periodā no 10.09.2019 līdz 09.12.2019 tika pabeigta rūpnieciskā pētījuma 1.1. aktivitāte –augu cilmes šūnu suspensijas kultivēšanas mērogošanas pirmais etaps (neliela apjoma, 0,2 – 0,5L, biomasas pavairošana). Veikts dažādu bioreaktoru sistēmu salīdzinājums un izvēlēta optimālā sistēma turpmākai biomasas pavairošanas mērogošanai. Uzsākta optimizētās metodikas testēšana papildus citu sugu šūnu līnijās. Izmantojot mērogotu kultivēšanas metodi panākta stabila fenolu grupas sekundāro metabolītu produkcija suspensijas šūnu kultūrās. Optimizēta biomasas ekstrakcijas metodika, iekļaujot termiskas apstrādes soļus. Veikti 5 suspensijas šūnu kultūru biomasas ekstrakcijas eksperimenti un to kopējo fenolu savienojumu satura noteikšana. Trim suspensijas šūnu kultūru biomasas ekstraktiem kvantitēti dominējošie fenolu grupas savienojumi (hlorogēnskābe, rozmarīnskābe, kafijskābe).

Tika turpināta dažādu augšanas apstākļu (tumsas/gaismas cikla, maisīšanas režīmu) ietekmes uz sekundāro metabolītu produkciju novērtēšana.Uzsākts šūnu biomasas ekstraktu in vitro drošības un iedarbības novērējums – novērtēta citotoksicitāte un fototoksicitāte, iegūti indikatīvi rezultāti par ekstraktu fotoprotektīvajām īpašībām.

Projekts tiek īstenots periodā no 01.06.2019 līdz 31.12.2020. Kopējās projekta izmaksas EUR100 000, ERAF līdzfinansējums EUR 75 000. Projekts tiek īstenots Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centra projekta Nr. 1.2.1.1./18/A/007 ietvaros.

Want to know more?

Subscribe to our newsletter to receive occasional updates on our company news and products.

Subscribe here